ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. – тук

2. Годишна справка за предприятието – ОТТ-ПРОИНО – тук

 


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център