ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

С първи ин­формацио­нен ден по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ започна новата година дирекция „Наука“ в МОН. На фо­рума си дадоха среща не само представители на ака­демичните среди, но и на малкия и средния бизнес (30 на сто от участниците). И това не е случайно, теми­те на представянето бяха подготовката на проектни предложения в направле­ния „Информационни и комуникационни техноло­гии“ и „Малки и средни предприятия“.

„Само в периода 28 сеп­тември – 18 декември 2017 г. МОН проведе повече от 14 информационни дни в 7 академични града, за да популяризира възможностите за кандидатстване по Рамковата програма „Хо­ризонт 2020“. В тях взеха участие над 450 предста­вители на научни и бизнес организации. А първият за тази година информа­ционен ден съвпада и с началото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“, ко­ментира Димитър Асенов – главен експерт в дирек­ция „Наука“. Той изрично уточни, че направление ИКТ е на второ място по привлечени средства от нашите организации след „Сигурна, чиста и ефек­тивна енергия“, където привлечените средства са малко повече от 12 млн. евро.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център