ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 18 декември 2017 г. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Участие в него взеха повече от 60 представители на научни и бизнес организации. От страна на Министерството на образованието и науката участие взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център