ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Европейската комисия стартира процеса на подготовка на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г.

В тази връзка ЕК стартира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни, която ще бъде отворена до 8 март 2018 г.  Целта на консултацията е да се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети/области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз като целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

Можете да споделите Вашата гледна точка като попълните онлайн въпросника, достъпен и на  български език, на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en#target_group;

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център