ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 на Министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2014 г. по проект “Техностарт – Насърчаване на иновационната активност на младите хора” с което, считано от 02.07.2014 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 “Предприемачество” и №9 “Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Всички потенциални кандидати могат да задават въпроси във връзка с конкурса на следният e-mail адрес – tehnostart@mee.government.bg

За повече информация, моля, вижте тук.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център