ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Концепциите следва да се представят в приложения формуляр, на български и на английски език, в срок до 30.05.2014 г. на хартиен носител в Дирекция „Наука“ – МОН, както и в електронен вариант, във формат Excel, на електронна пощa: ceel@mon.bg

За повече информация, моля посетете:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=633


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център