ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 06.11.2014 г. ОТТ-ПРОИНО проведе втората работна среща “Наука-Бизнес”, целяща представяне на иновативни разработки пред българските предприятия и подпомагане на създаването на партньорства „академия – индустрия“.

Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Презентации от събитието:

1. Представяне на Офиса за технологичен трансфер – ПРОИНО и на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда – инж. Даниела Леви, Ръководител на проекта

2. Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si материали с приложимост и добавена стойност – доц. д-р Иван Узунов, Институт по обща и неорганична химия – БАН

3. Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води – доц. д-р Стоян Гашаров, Интел Енерджи ЕООД

4. Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства – гл. ас. д-р Виолета Митова, Институт по полимери – БАН

5. Иновационна топлоизолационна система Екопур – инж. Ангел Чурешки, Мейк България ЕООД

6. Композитни калциево-фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина – доц. д-р Диана Рабаджиева, Институт по обща и неорганична химия – БАН

9. Роботи за микро- и нанопремествания с цел експериментално приложение в медицината, вкл. и за in vitro оплождане – доц. д-р Тихомир Тянков, Институт по механика – БАН и „Микрона“ ООД

10. Сътрудничество между академичните среди и бизнес – проблеми и възможности” през погледа на проект BG051PO001-3.3-05-001 „Наука и бизнес – доц. д-р Албена Вуцова, СУ „Св. Кл. Охридски


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център