ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 16.01.2015 г. ОТТ-ПРОИНО проведе последната работна среща “Наука-Бизнес”, целяща представяне на иновативни разработки пред българските предприятия и подпомагане на създаването на партньорства „академия – индустрия“.

Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Презентации от събитието:

1. „Лазерна локация / лидарен контрол на замърсяването на атмосферния въздух“, проф. Димитър Стоянов, Институт по електроника – БАН;

2. „Биопродукти – от науката към бизнеса“, гл. ас. Александър Долашки, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН;

3. „Оползотворяване на H2S с цел използването му като източник на енергия“, проф. Венко Бешков, Институт по инженерна химия – БАН;

4. „Технологии и съоръжения за производство на пено стъклени материали и изделия от тях“, проф. Любен Лаков, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- БАН;

5. „Технология и устройство за приготвяне на топли храни чрез метода на електроосмозата и резонансна соно – йонофореза”, доц. Емил Минев, „Солар Генипоника“ АД и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“– БАН;

6. „Маркетингови анализи и стратегия“, гл. ас. Станимир Андонов, Висше училище по застраховане и финанси;

 


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център