ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Единният център за иновации на БАН проведе семинар на 12.09.2014 съвместно с консултантската организация Епсилон-България.

В залата на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се събраха представители на академичната общност и бизнеса, за да се запознаят с основните подпрограми и приоритетни области на програма LIFE на ЕС и със съпоставките й с Хоризонт 2020. Насочена към опазването на околната среда, програмата, която ЕС развива от 1992 г., в започващия програмен период ще подкрепя проекти с обща стойност 3,46 млрд. евро. Резултати от LIFE 2014-2020 ще могат да се доразвиват в приоритетните области на Хоризонт 2020. Под егидата на Заместник-председателя на БАН член-кор. Николай Милошев, и.д. Директор на ЕЦИ, както и на проф. Марк Боназунтас, основател и научен ръководител на Групата Епсилон, бяха представени темите:

- „Въведение в Програма LIFE“ и „Разлики спрямо Хоризонт 2020“ – от г-жа Цвета Димитрова, ръководител международни проекти в Епсилон-България;

- „Програма LIFE в Гърция“ – от г-н Джордж Протопапас – национално контактно лице за LIFE, Гърция;

- „Добри практики по Програма LIFE в Гърция“ – от г-н Алкиш Астякопулос, Епсилон Интернешънъл.

Подчертано беше слабото до момента участие на България с проекти LIFE и значителната активност на екипи от Италия, Испания и Гърция, осъществявали проекти на стойност над 80% от разпределения до сега общ бюджет; проектите са били с усреднена стойност около 2 млн. евро. Тъй като резултатите им са повече от окуражителни, лекторите заявиха очаквана продължаваща активност.

Затруднения в научната общност у нас могат да се очакват по линия на съфинансирането. В периода 2014-2017 г. то е 40%, а в края, т.е. между 2017 и 2020 г., ще се покачи до 45%. Безвъзмездната помощ може да се увеличи до 75 % когато проектът е съсредоточен върху конкретни мерки за опазване на приоритетни биологични видове или местообитания и до 100 % от допустимите разходи за проектите за изграждане на капацитета за държавите членки на ЕС.

Програма LIFE 2014-2020 е eдинственият инструмент на ЕС, посветен изцяло на околната среда. В обхвата на програмата попадат повечето политики  в областта на  околната среда, както и действията във връзка с климата. Няма заложен минимален брой на бенефициентите и няма изискване за транснационалност, но се насърчават транснационалните проекти.

Видове проекти:

• пилотни – прилагат нов технически похват или метод, предлагат потенциални ползи в областта на околната среда и климата, различни от настоящите, най-добри практики; могат да бъдат прилагани в по-голям мащаб при сходни ситуации;
• демонстрационни – осъществяват на практика, изпитват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в географския, екологичния или социално-икономическия контекст, и които може да се приложат при подобни обстоятелства другаде;
проекти с най-добра практика – прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се взема предвид специфичният контекст на проекта;
проекти за информация, осведоменост и разпространяване – подкрепа на комуникацията, разпространението на информация и повишаването на осведомеността в областите на двете подпрограми;
подготвителни проекти, проекти за техническа помощ, проекти за изграждане на капацитет.

Поради интереса на участниците към LIFE 2014-2020 беше изразено намерение за последващо практическо сътрудничество между ЕЦИ и Епсилон-България, посветено на LIFE 2014-2020.

Презентации от събитието: 1 2 3 4 5


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център