ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

 • български
 • English

Дейности

 

 • Създаване на оперативно звено за изпълнението на проекта.
 • Ремонт на помещенията, предназначени за целите на ОТТ-ПРОИНО.
 • Доставка на офис обзавеждане и офис оборудване.
 • Провеждане на работни срещи със създателите на нови знания и попълване на специализирани формуляри за техните иновативни изследвания и разработки/резултати с възможности за предлагане на бизнеса и включването им във виртуалния офис/библиотека.
 • Идентифициране на предприятия (главно МСП) с предмет на дейност, съответстваща на тематичния профил на ОТТ – ПРОИНО, с цел установяване на взаимодействие с тях и обсъждане/предлагане на иновативни резултати за интегрирането им в производствената практика или като основа за съвместни проекти и включването им във виртуалния офис/библиотека.
 • Изготвяне по поръчки на бизнеса: проучвания, вкл. маркетингови, експертни становища и оценки, извършване на анализи и изследвания, предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на производствени технологии.
 • Подбор на две екосъобразни енергийни технологии и на една екосъобразна химична технология с цел подкрепа при дейности по придобиване на интелектуална собственост – 1 патент и 2 полезни модела.
 • Изработване на технически оценки на екологосъобразни иновативни технологии – 3 броя.
 • Изработване на финансово-икономически оценки на иновативни технологии – 3 броя.
 • Подпомагане оптимизирането на две подбрани екологосъобразни енергийни технологии и една екологосъобразна химична технология с цел бъдещото им трансфериране в производствената практика.
 • Консултантска услуга за опитно внедряване на “зелена” технология – 2 броя.
 • Консултантска услуга за пилотно внедряване на иновативни решения в строителството – 2 броя.
 • Подбор на иновативна технология за изработване на опитен образец/прототип в областта на “зелените” технологии (за демонстрация) – 1 брой, с цел изпитване и анализ на резултатите, за да бъде оценена неговата годност за приложение в практиката.
 • Провеждане на заседания на УС (Управителен съвет) и на ЕС (Експертен съвет), вкл. съвместни с цел текущ контрол.
 • Организиране и провеждане на работни срещи и информационно – обучителни семинари съвместно с представители на бизнеса.
 • Изготвяне и поддържане на интернет страница на ОТТ – ПРОИНО.
 • Изготване и поддържане на виртуален офис/библиотека – база данни с профили на представители на индустрията и представители на научноизследователските организации.
 • Създаване и разпространение на информационни материали за дейностите и резултатите при изпълнението на проекта – табели, брошури, листовки и др.
 • Независим финансов одит и финален отчет на проекта.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център