ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Цели

Основна цел на ОТТ – ПРОИНО, е да засили взаимодействието и доизграждането на ефективна връзка “наука-бизнес-пазар”, чрез предоставяне на системни консултантски услуги, подпомагащи трансфера на: екологични решения и отговорности, екологосъобразни и енергоспестяващи технологии, технологии свързани със здравето и качеството на живот, зелено и устойчиво строителство; подобряване качеството на околната среда в градски условия, интелигентни системи за устойчиво развитие и др.

Да насърчи сътрудничеството между създателите на знания – научноизследователските организации и фирми от различни сектори на икономиката при търсене на иновативни решения в приоритетните области – енергийната ефективност и нови източници на енергия, околна среда и екологично управление на ресурсите, нови технологии за устойчив транспорт, комуникации.

Специфичните цели и задачи на ОТТ-ПРОИНО са свързани с изграждането на подходяща проиновативна среда и бизнес инфраструктура в подкрепа на приложния потенциал и трансферирането на иновативни научно-приложни продукти и услуги, готови за стопанска реализация и/или за повишаване на ефективността и производителността на фирмите в страната.

ОТТ-ПРОИНО цели постигане на основната и специфични цели на Приоритетна ос 1 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в подкрепа на иновационната дейност и подобряване на проиновативната инфраструктура чрез създаването на нов офис за технологичен трансфер на територията на град София.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център