ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01018
• Изследвания в областта на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, вкл. и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Околна среда, Нано и микро технологии
Нанонауки, нови материали и технологии
Технология за термохимично получаване на желязо и желязно силициеви сплави от медна пирометалургична шлака / отпадък

Подбор на „средни“ проби от отпадъците.
Ситов анализ.
Химичен и фазов анализ на фаялитния отпадък.
Термично третиране във въздушна среда или въздушно – кислородна среда с различно съдържание на О2.
Карботермичен химичен процес в твърда фаза и в стопилка.
Използване на различни въглеродни редуктори.

Получени гранули от желязо и / или феросилиций.
• Оползотворяване (до 90 %) на отпадъка.
• Полезен екологичен резултат.
• Използване на фаялита в черната металургия.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център