ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01020
Българска научноизследователска организация с научно – изследователска дейност в областта на химичните технологии и биотехнологиите.
Опазване на околната среда.
Оползотворяване на отпадъци.
Съоръжения и оборудване за химическата промишленост.
Околна среда, Морска индустрия и сервиз
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Оползотворяване на сероводород с цел използването му като източник на енергия

Извличане и концентриране на H2S (от природни източници).
Добиване на електроенергия от H2S в горивни клетки.
Използване на електроенергията.
• Съчетава пречистването на природни води от сероводород с добив на електроенергия.
• Постига се високо КПД.
• Гъвкав и възобновяем енергиен източник.
• Висока икономическа ефективност.
• Независимост от климатичните / метеорологичните условия.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център