ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01035
Българска научноизследователска организация извършваща изследвания за получаване на различни видове полимери, вкл. нанотехнологии.
• Изготвяне и изпълняване на проекти към Ф. „НИ“ (МОН), ОП „РКБИ“ (МИ), 7-а РП на ЕС, НИФ, ОП „РЧР“ (МТСП – МЗ – МОН) и др.
• Подготовка на докторанти и специализанти.
• Изпитвания и анализи и консултантски услуги за индустрията.
Здравеопазване, Нано и микро технологии
Нанонауки, нови материали и технологии
Метод за получаване на висококонцентрирани дисперсии на сребърни наночастици
Синтез на сребърните наночастици във вода. Извличане на наночастиците и изсушаване. Определяне на средния им размер.
• Високоефективен синтез на сребърни наночастици във водна среда при „меки“ условия.
• Стабилност на получените наночастици .
• След изсушаване е възможно лесно и пълно редиспергиране във водна среда.
Готов за демонстрация
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център