ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01039
Българска научноизследователска организация извършваща научни и научно – приложни изследвания в областта на микробиологията.
• Иновативни методи и технологии за получаване на нови лечебни препарати за медицината и за ветеринарната медицина.
• Изпълняване на проекти към Фонд „НИ“ (МОН) и проекти, възложени от ЕК.
• Образователна и обучителна дейност – студенти, докоранти, специализанти.
Биохимични технологии, Здравеопазване
Биомедицина и качество на живот
Технология за получавеане на имуноглобулинови препарати
Обработване на лечебен препарат, чрез което се създават нови / подобрени лечебни свойства за няколко вида заболявания (сепсис и др.).
Допълнително надграждане на досегашните подобни технологии – обработвяне при контролирани условия с железни йони.
Досега прилаганите подобни (имуноглобулинови) препарати не намаляват смъртността при опитните животни (при експериментален сепсис), а при прилагане на иновативния препарат е постигнато стстистически достоверно намаляване на смъртността.
Готов за демонстрация – индустриално тестван
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център