ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00740
Българска научноизследователска организация
Автомобилен транспорт и логистика, Нано и микро технологии
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии
Изобретението се отнася до електродна маса на отрицателен цинков електрод за алкални зареждаеми батерии, които се използват като източници на ток в преносими механични и микроелектронни устройства и комуникационни средства. Съгласно изобретението, електродната маса на отрицателния цинков електрод, съставена от прахообразни цинк и цинкови съединения, съединения на метали с високо свръхнапрежение на отделяне на водород, свързващи вещества и съдържа добавка от купратна свръхпроводима керамика. Добавката от 1 до 15% купратна свръхпроводима керамика от типа бисмут – стронций – калий – мед – кислород (BSCCO) 2201, 2212, 2223 или итрий (или редкоземен елемент) – барий – мед – кислород 123 (Y(RE)123) подобрява обемната проводимост и структурата на цинковия електрод, намалява газоотделянето при зареждане на електрода, което има благоприятен ефект върху устойчивостта на капацитета и удължава живота на електрода. По този начин отпада необходимостта от използване на опроводяващи електродната маса добавки от въглеродни материали, както до намаляване количеството на съединенията на метали с високо свръхнапрежение на отделяне на водород. Цинковият електрод с активна маса, съдържаща добавка от свръхпроводима купратна керамика може да намери приложение като отрицателен електрод в алкални зареждаеми и преди всичко – за никел-цинкови батерии.
Изобретението се отнася до електрохимични източници на ток и по-точно до електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии. Иновацията се състои във включването на нов вид свръхпроводима керамика в състава на масата на отрицателния цинков електрод.
Готов за демонстрация
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център