ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00771
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност в областа на автоматизацията и мехатрониката. Извършва научно приложни дейности и производство на опитни образци / малки серии.
Електроника и комуникации.
Проучвания и консултантски услуги
ИКТ индустрия и услуги, Устойчиво строителство, Туризъм и културно наследство, Друго
Информационни и комуникационни науки и технологии
Мобилна и автономна система за управление на LED - осветление за обществени, жилищни сгради и други обекти
Автономна (независима от ел. мрежата) система за управление на LED осветление за обществени и жилищни сгради. Системата е подходяща / необходима предимно за обекти, отдалечени от ел. мрежа – мостове, ферми, паметници, ВЕИ и други. Системата работи чрез високоволтаични панели през деня и чрез микропроцесорен контролер управлява заряда и разряда на цикличен акумулатор (многократен цикъл).
Системата е мобилна и е подходяща / необходима предимно за обекти, отдалечени от ел. мрежа – мостове, ферми, паметници, ВЕИ и други
Готов за демонстрация
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център