ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00818
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Здравеопазване, Морска индустрия и сервиз, Туризъм и културно наследство
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Разработване на козметични и фармацевтични продукти на база морска луга и кал
Методи за стабилизиране на отпадни луги от добива на сол и включването им като активни съставки в продукти за медицинската козметика.
•Всички са на базата на природни продукти.
•Болшинството от тях притежават мултифункционални свойства/въздействия.
•Съхранение/трайност – над 2 години.
Вече е на пазара
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център