ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00819
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Здравеопазване, Нано и микро технологии
Биомедицина и качество на живот
Композитни калциево – фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина
Методи за получаване и изпитване на модифицирани калциево – фосфатни прекурсори; използвани са различни полимерни добавки за създаване на композитни материали; in vivo и in vitro тествания. Изготвяне на опитни образци.
Модифицирани композитни материали с възможности за приложение в костната хирургия и денталната медицина.
Притежават висока устойчивост и трайност.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център