ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00860
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, вкл. нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Здравеопазване
Нанонауки, нови материали и технологии
Метод и устройство за диагностициране (прецизно) на „сухо око“
Оптико – електронен метод и лабораторно устройство за изследване на микро количества слъзен филм с цел определяне на еластичността, като диагностичен параметър за измененията
Досега в клиничната практика няма подобен метод.
Осигурява висока прецизност на измерването.
Работи се с много малки количества вещество за тестване.
Едно измерване трае няколко минути.
Тестван лабораторно
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център