ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00863
Българска компания с проучвания и изследвания в областта на самоорганизацията на икономически, социални, екологични и биологични процеси.
Компютърни модели на сложни системи и тяхното приложение.
Хранително – вкусова промишленост, Биохимични технологии, Околна среда, Здравеопазване, ИКТ индустрия и услуги, Услуги и търговия на дребно
Информационни и комуникационни науки и технологии
Компютърни технологии за модели в икономиката, социологията, биологията и екологията
Проучване на проблема и анализ на процеса за конкретния обект или система. Избор на подходящ метод за описание и изследване на основните закономерности на системата. Прилагане на метода и съответният модел с цел получаване на конкретните резултати. Анализ на резултатите с цел практическо приложение.
Системата се изследва като цяло за определяне на главните й свойства.
Методика за бързо приложение в практиката.
Подпомагане на различни реални технологии в производството.
Идея
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център