ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00865
Българска научноизследователска организация с научна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Автомобилен транспорт и логистика, Околна среда, Текстил и мода
Климатични промени, рискове и природни ресурси
Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si -съдържащи материали с приложимост и добавена стойност
От оризовите люспи чрез пиролиза (300 ÷700 Со ) се получава композитен материал SiO2 за пречистване на разливи от нефтопродукти в Н2О или за пречистване на води от тежки метали. Чрез изгаряне на въздух се получава аморфен SiO2, като компонент за бетони или за водно стъкло
Превръщане на отпадък – замърсител на околната среда в продукти с добавена стойност.
Мултиплициране на екологичния ефект за различни пречиствателни дейности – за отпадни води, кожарска индустрия, багрила и др.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център