ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00894
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, включително нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Автомобилен транспорт и логистика, Нано и микро технологии, Друго
Нанонауки, нови материали и технологии
Изследване на възможностите за разширяване на вариантите от нови материали и изделия чрез инжекционно формуване, галванизиране, пасивиране и финишни полимерни покрития
Комбинирано повърхностно обработване на няколко стъпки /операции на стоманени подложки чрез различни технологични процеси – цинкови и сплави на цинка слоеве.

Провеждане на корозионни изпитвания и избор на подходящи варианти.
Постигане на значително подобряване на защитната способност на многослойните покрития и на общата корозионна устойчивост на системата.
Удължаване на експлоатационния живот на изделията.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център