ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

Изследовател

PR00819
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Композитни калциево – фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина
PR00865
Българска научноизследователска организация с научна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si -съдържащи материали с приложимост и добавена стойност
PR01035
Българска научноизследователска организация извършваща изследвания за получаване на различни видове полимери, вкл. нанотехнологии.
• Изготвяне и изпълняване на проекти към Ф. „НИ“ (МОН), ОП „РКБИ“ (МИ), 7-а РП на ЕС, НИФ, ОП „РЧР“ (МТСП – МЗ – МОН) и др.
• Подготовка на докторанти и специализанти.
• Изпитвания и анализи и консултантски услуги за индустрията.
Метод за получаване на висококонцентрирани дисперсии на сребърни наночастици
PR00661
Българска научноизследователска организация
Лабораторна установка и технология за получаване на наночастици за практически нужди
PR00860
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, вкл. нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Метод и устройство за диагностициране (прецизно) на „сухо око“
PR00894
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, включително нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Изследване на възможностите за разширяване на вариантите от нови материали и изделия чрез инжекционно формуване, галванизиране, пасивиране и финишни полимерни покрития


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център