PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

Researcher

PR00740
Researcher
Българска научноизследователска организация
Електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии
PR01020
Researcher
Българска научноизследователска организация с научно – изследователска дейност в областта на химичните технологии и биотехнологиите.
Опазване на околната среда.
Оползотворяване на отпадъци.
Съоръжения и оборудване за химическата промишленост.
Оползотворяване на сероводород с цел използването му като източник на енергия
PR00817
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност научни изследвания в областта на ИКТ.
Безжични сензорни мрежи. Системи за вземане на решения и компютърни модели с голяма размерност, вкл. с приложения в техниката и екологията.
Хетерогенни безжични сензорни мрежи
PR00891
Researcher
Българска научноизследователска организация с експертиза в областите:
• Изследвания на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, включително и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Технологии и съоръжения за производство на пеностъклени материали и изделия от тях
PR00889
Researcher
Българска научноизследователска организация с експертиза в следните области:
• Научно – изследователски дейности в областта на металознанието – черни и цветни метали и сплави – химичен състав, фазов състав, структура и др.
• Иновативни технологии за леене, термична и повърхностна обработка, включително покрития.
• Силикатни материали, включително пеностъкла за термоизолация.
• Технологии за оползотворяване на отпадъци – окалина, оксиди, метални отпадъци при леене и др.
• Разработки с приложение в националната сигурност и отбрана.
Нанокомпозитни /диамантени/ хромови покрития върху стомана
PR01018
Researcher
• Изследвания в областта на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, вкл. и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Технология за термохимично получаване на желязо и желязно силициеви сплави от медна пирометалургична шлака / отпадък
PR01037
Researcher
Българска научноизследователска организация извършваща интензивни изследвания в областта на генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите, физиологията и биосинтетичните възможности на екстремофилни микроорганизми. Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната микробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни, микробни и синтетични източници.
Кид за диагностика на инфекционно заболяване на животни
PR01039
Researcher
Българска научноизследователска организация извършваща научни и научно – приложни изследвания в областта на микробиологията.
• Иновативни методи и технологии за получаване на нови лечебни препарати за медицината и за ветеринарната медицина.
• Изпълняване на проекти към Фонд „НИ“ (МОН) и проекти, възложени от ЕК.
• Образователна и обучителна дейност – студенти, докоранти, специализанти.
Технология за получавеане на имуноглобулинови препарати
PR01022
Researcher
Българска научноизследователска организация снаучна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Микродъгова технология за нанасяне на износоустойчиви покрития от метали и твърди сплави
PR00818
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Разработване на козметични и фармацевтични продукти на база морска луга и кал


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation