PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR01020
Researcher
Българска научноизследователска организация с научно – изследователска дейност в областта на химичните технологии и биотехнологиите.
Опазване на околната среда.
Оползотворяване на отпадъци.
Съоръжения и оборудване за химическата промишленост.
Environment, Maritime Industry and Services
Energy Resources and Energy Efficiency
Оползотворяване на сероводород с цел използването му като източник на енергия

Извличане и концентриране на H2S (от природни източници).
Добиване на електроенергия от H2S в горивни клетки.
Използване на електроенергията.
• Съчетава пречистването на природни води от сероводород с добив на електроенергия.
• Постига се високо КПД.
• Гъвкав и възобновяем енергиен източник.
• Висока икономическа ефективност.
• Независимост от климатичните / метеорологичните условия.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Organising meetings


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation