PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR01039
Researcher
Българска научноизследователска организация извършваща научни и научно – приложни изследвания в областта на микробиологията.
• Иновативни методи и технологии за получаване на нови лечебни препарати за медицината и за ветеринарната медицина.
• Изпълняване на проекти към Фонд „НИ“ (МОН) и проекти, възложени от ЕК.
• Образователна и обучителна дейност – студенти, докоранти, специализанти.
Технология за получавеане на имуноглобулинови препарати
PR01022
Researcher
Българска научноизследователска организация снаучна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Микродъгова технология за нанасяне на износоустойчиви покрития от метали и твърди сплави
PR00818
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Разработване на козметични и фармацевтични продукти на база морска луга и кал
PR00819
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Композитни калциево – фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина
PR00865
Researcher
Българска научноизследователска организация с научна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si -съдържащи материали с приложимост и добавена стойност
PR01035
Researcher
Българска научноизследователска организация извършваща изследвания за получаване на различни видове полимери, вкл. нанотехнологии.
• Изготвяне и изпълняване на проекти към Ф. „НИ“ (МОН), ОП „РКБИ“ (МИ), 7-а РП на ЕС, НИФ, ОП „РЧР“ (МТСП – МЗ – МОН) и др.
• Подготовка на докторанти и специализанти.
• Изпитвания и анализи и консултантски услуги за индустрията.
Метод за получаване на висококонцентрирани дисперсии на сребърни наночастици
PR00661
Researcher
Българска научноизследователска организация
Лабораторна установка и технология за получаване на наночастици за практически нужди
PR00860
Researcher
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, вкл. нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Метод и устройство за диагностициране (прецизно) на „сухо око“
PR00894
Researcher
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, включително нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Изследване на възможностите за разширяване на вариантите от нови материали и изделия чрез инжекционно формуване, галванизиране, пасивиране и финишни полимерни покрития
PR00769
Company
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност научно приложни изследвания и изпитвания на процеси и съоръжения в областта на енергийните технологии и енергийната ефективност
Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води от индустрията, бита и природни източници – методики, устройства и системи


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation