ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00774
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Друго
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Иновативна технология и устройство за нов тип смилане на различни материали
Иновативна технология за смилане на различни материали чрез нов тип мелещи тела.
Иновативна технология за смилане на материали: руди, минерали, цимент, въглища, отпадъци и обогатяване на руди. Мелещите метални или керамични тела са с новаторска форма (близка до сфероидален тетраедър), с което се осигурява повишена производителност (обогатяване до 22 %) и намален разход на енергия (средно с около 10 %).
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център