ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Услуги

Всички услуги на ПРОИНО са безплатни в рамките на изпълнение на проекта.

Каним всички заинтересовани страни да се свържат с нас.

  • Популяризиране на иновативната дейност на научните звена, повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез оптимизация на производството и свързаните с него разходи, повишаване капацитета на предприятията и ефективността на предоставяните от тях услуги, насърчаване и подпомагане на корпоративното социално и екологично поведение и отговорност.
  • Провеждане на работни срещи за представяне на иновативни разработки пред предприятия от целевата група.
  • Инженерно-технически и консултантски услуги за оптимизиране на производствени технологии.
  • Маркетингови анализи, оценка на иновативния потенциал, мониторинг и оценка на ефекта от внедряване на иновативните решения.
  • Консултации по трансфер на интелигентни решения в областта на енергийната ефективност, еко- и енергоспестяващи технологии, технологии свързани със здравето и качеството на живот, зелено и устойчиво строителство, подобряване качеството на околната среда в градски условия, интелигентни системи за устойчиво развитие.
  • Комерсиализация, интелектуална собственост, патенти и полезни модели – патентно-лицензионна дейност, свързана с проучване, подаване, поддържане на изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау.
  • Подготовка на проектни предложения, включително съвместни между фирми и изследователски организации за участие в конкурсни процедури на ОП “Конкурентоспособност”, 7РП на ЕС, Рамковата програма Хоризонт 2020 на ЕС, ОП „НОИР“ (МОН), Национален иновационен фонд (МИЕ), Оперативните програми по Структурните фондове и през новия програмен период 2014 – 2020 година.
  • Провеждане на тематични обучителни семинари – екология, ВЕИ, “умни градове”.

Срок на изпълнение на проекта: декември 2012 год. – декември 2014 год.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център