ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Начало

Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО е създаден в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

ОTT – ПРОИНО е съвместно дружество на Единния център за иновации на БАН и Фондация ГИС-Трансфер Център.

Приоритет на екипа е да подкрепя трансфера на екологосъобразни иновации и интегрирани научни резултати за здравословен, качествен и устойчив живот в града.

Срок на изпълнение на проекта: декември 2012 год. – декември 2014 год.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център