ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Екип

Оперативно звено:

1. инженер-мениджър Даниела Леви – Ръководител на проекта/Директор на Офиса

2. доц. Георги Райчевски – Координатор на проекта/Експерт технологичен трансфер и комерсиализация на научни продукти и услуги

Управителен съвет:

1. проф. Костадин Костадинов – Пълномощник на бенефициента/Управител на Фондация ГИС-Трансфер Център/Отговорник за връзки с предприятията

2. инженер-мениджър Даниела Леви – Пълномощник на бенефициента/Ръководител на проекта/Директор на Офиса

3. проф. Стефан Хаджитодоров – Отговорник за връзки с научно-изследователски организации

Експертен съвет:

1. доц. д-р Георги Райчевски – Експерт ТТ и комерсиализация на научни продукти и услуги

2. проф. Тодор Стоилов – Експерт в областта на информационните и комуникационни технологии

3. г-жа Соня Петкова – Експерт по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

4. г-жа Ина Генчева – Експерт по екологосъобразни технологии и градска среда


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център